Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 บุคลากร
 
คุณเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง
ผู้จัดการศูนย์จัดหางาน

คุณทรงศักดิ์ รีฮุง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดหางาน
 
คุณภาณุวัฒน์ ขันธวิชัย คุณจารุณี สุขอ่อน คุณพุทธรักษ์ บุญบำรุง คุณสินีนาถ จินาวรณ์
เจ้าหน้าที่ทดสอบและประเมิน เจ้าหน้าที่จัดหางาน เจ้าหน้าที่จัดหางาน เจ้าหน้าที่จัดหางาน
 
Untitled Document