Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 บริการสถานประกอบการ
ให้บริการสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ
   เน้นการให้บริการแก่สถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ คอยควบคุมอยู่เพื่อให้สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
   การให้บริการดังกล่าว ได้แก่ การจัดสัมมนาหรือการบรรยายพิเศษให้ผู้บริหารงานบุคคล ผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการ การส่งข้อมูลคนพิการให้นายจ้างการช่วยวิเคราะห์งานที่เหมาะสมการจัดคนพิการเข้าทำงานและการติดตามให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งโดยการออกไปเยี่ยมการติดต่อทางโทรศัพท์และการใช้แบบสอบถาม
   นอกจากสถานประกอบการขนาดใหญ่เหล่านี้แล้วยังให้ความสำคัญกับสถานประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีลูกจ้างไม่เกิน ๒๐๐ คนด้วย เนื่องจากการจัดคนเข้าทำงานที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการเข้าทำงานในสถานประกอบการขนาดเล็กมากกว่า
Untitled Document