Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่ และจัดหาทุน
   การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผู้มาขอใช้บริการ ได้แก่ ชุดนิทรรศการ วีดิทัศน์ เวปไซต์ แผ่นพับของที่ระลึกสานสัมพันธ์การจัดรายการวิทยุและอื่น ๆ
   การรณรงค์เผยแพร่และจัดหาทุนเป็นการเน้นสร้างความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเน้นสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่เป็นหลักและแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีศูนย์จัดหางานสำหรับคนพิการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานต่อไป
   นอกจากแผนการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ยังมีการดำเนินงานอื่น ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เช่น การจัดตั้งสำนักงานสาขาการจัดคาราวานสินค้าคนพิการเป็นต้น
Untitled Document