Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 จัดหางานในสถานประกอบการ
จัดหางานให้คนพิการในสถานประกอบการ
  คนพิการที่มาใช้บริการส่วนมากจะเข้าทำงานในสถานประกอบการ หลังจากผ่านการทดสอบและประเมินแล้ว การเข้าทำงานเกิดจากความสมัครใจของคนหางานและนายจ้าง โดยศูนย์จัดหางานฯ เป็นคนกลางคอยเชื่อมความต้องการของสองฝ่ายให้สอดคล้องกัน การจัดคนเข้าทำงานเป็นเรื่องสลับซับซ้อน ทั้งเรื่องทักษะ ความรู้ และสภาพความพิการกับสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ หลายครั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกันเป็นเหตุให้ไม่เกิดการจ้างงาน
  การให้บริการจัดหางานคนพิการสามารถมาใช้บริการได้ด้วยตนเองหรืออาจจะสมัครมาทางไปรษณีย์หรือทางอินเตอร์เน็ตหลังจากนั้นศูนย์จัดหางานฯจะประสานติดต่อไปเพื่อนัดหมายให้มาทำการทดสอบและประเมินในลำดับต่อไป
  ระยะ ๕ ปีแรกของการดำเนินงาน มีคนพิการที่เดินทางมาใช้บริการค่อนข้างน้อย แต่คนพิการมักจะสมัครใช้บริการจากกิจกรรมค่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางานกิจกรรมการบริการจัดหางานสัญจรสำหรับคนพิการ และกิจกรรมตลาดอาชีพ เป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ได้หมุนเวียนไปจัดตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และในปีต่อ ๆ ไป จะได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
Untitled Document