Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 วัตถุประสงค์
 
   ๑. บริการจัดหางานสำหรับคนพิการทุกประเภท รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
   ๒. บริการส่งต่อคนพิการเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ๓. เตรียมความพร้อมคนพิการในการหางานและในการทำงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
   ๔. สร้างเจตคติที่ถูกต้องในการจ้างงานคนพิการแก่นายจ้างและประชาชนทั่วไป
   ๕. รณรงค์และผลักดันแผนและนโยบายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ
Untitled Document