Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 แนวทางการทำงาน

     แนวทางการทำงานของศูนย์จัดหางาน เน้นการประสานงาน เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟู สมรรถภาพ และ เข้าสู่ตลาดการจ้างงานหรือประกอบอาชีพอิสระตามศักยภาพและความสนใจ
Untitled Document