Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 แผนที่ตั้ง
 
 
 
   ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
   ตู้ ปณ.๑ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
   โทรศัพท์ .(๐๓๘)๗๑๖-๒๔๗-๙ ต่อ ๘๑๑๑,๘๑๑๒ โทรสาร (๐๓๘)๗๑๖ ๕๔๒
   อีเมล์ : jp@mahatai.org เว็บไซต์ : www.pwdjob.org
   เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา หรือตามนัดหมายและการให้
   บริการนอกสถานที่ในกรณีพิเศษ
 
Untitled Document