สมัครงาน | ข้อมูลผู้สมัครงาน | ประกาศรับสมัครคนพิการ | ตำแหน่งงานว่าง | ข้อมูลสถิติ | กลับหน้าแรก |ดาวน์โหลดเอกสาร

 วันที่สมัคร อาทิตย์ ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 16:07:00 น.
 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ สกุล
วันเกิด อายุ ปี เพศ ชาย หญิง
สถานภาพ โสด แต่งงานแล้ว อื่น ๆ โปรดระบุ ->
คู่สมรสชื่อ   สกุล

จำนวนบุตร คน
คนที่ ๑ อายุ ปี เพศ ชาย หญิง อาชีพ
คนที่ ๒ อายุ ปี เพศ ชาย หญิง อาชีพ
คนที่ ๓ อายุ ปี เพศ ชาย หญิง อาชีพ

ศาสนา ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กิโลกรัม
เลขบัตรประชาชน ออกให้ ณ จังหวัด
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ภูมิลำเนาเดิมเลขที่ หมู่ ถนน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
Email ที่อยู่ปัจจุบันเป็นของ

เลขทะเบียนคนพิการ ประเภทความพิการ
ลักษณะความพิการ     กายอุปกรณ์
การควบคุมปัสสาวะ สาเหตุความพิการ ปีที่พิการ
 
  ประวัติการศึกษา / ฝึกอาชีพ
การศึกษาชั้นสูงสุด
ปีที่สำเร็จ ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา/หลักสูตร แผนก/วิชาเอก
 
 ประวัติการทำงาน
เริ่ม พ.ศ. สถานประกอบการ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา (ปี) เหตุที่ออก
 
 คุณสมบัติอื่น ๆ
ความรู้ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษา 
ภาษา 
ภาษา 
พิมพ์ดีดภาษาไทย   คำ/นาที
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ     คำ/นาที
 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานยานพาหนะ
การใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่มี การขับรถจักรยานยนต์ เป็น  ไม่เป็น
การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิค ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่มี ใบอนุญาตการขับรถจักรยานยนต์ เป็น  ไม่เป็น
การเขียนโปรแกรม ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่มี การขับรถยนต์ เป็น  ไม่เป็น
ใบอนุญาตการขับรถยนต์ เป็น  ไม่เป็น
 
ความสามารถพิเศษ ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ
 
ปี พ.ศ. ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ บุคคล/หน่วยงานที่ประกาศ
 
 ตำแหน่งงานที่ต้องการ (ระบุตามลำดับความต้องการ)
ตำแหน่งที่ ๑ อัตราเงินเดือนโดยประมาณ
ตำแหน่งที่ ๒ อัตราเงินเดือนโดยประมาณ
ตำแหน่งที่ ๓ อัตราเงินเดือนโดยประมาณ
ต้องการที่พักจากนายจ้างหรือไม่ ไม่จำกัด    ต้องการ    ไม่ต้องการ
ทำงานต่างถิ่นได้หรือไม่ ได้            ไม่ได้
ช่วงเวลาในการทำงาน ไม่จำกัด     กลางวัน      กลางคืน     เป็นกะ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวปัจจุบันเดือนละ
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวจาก  
สถานะปัจจุบัน
Untitled Document