สมัครงาน | ข้อมูลผู้สมัครงาน | ประกาศรับสมัครคนพิการ | ตำแหน่งงานว่าง | ข้อมูลสถิต | กลับหน้าแรก |ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน
     สถานประกอบการที่ต้องการประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน โปรดบันทึกข้อมูลในระบบนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ หรือ
ศูนย์จัดหางานคนพิการมหาไถ่จะติดต่อกลับไปหาท่านในไม่ช้านี้ หรือคนพิการที่สนใจอาจจะสมัครกับท่านโดยตรง
 
 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทสถานประกอบการ
กรณีต้องการเพิ่ม
รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
จำนวนลูกจ้าง น้อยกว่า ๕๐ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - ๙๙ คน ๒๐๐ - ๔๐๐ คน มากกว่า ๔๐๐ คน ไม่มีข้อมูล
ขนาดของทุน น้อยกว่า ๕ ล้านบาท ๕ - ๑๐ ล้านบาท มากกว่า ๑๐ ล้านบาท ไม่มีข้อมูล

ชื่อ-สกุล กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการ สกุล
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ สกุล ตำแหน่ง
ที่อยู่เลขที่ หมู่ ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail Website    
 
 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง จำนวนเครื่องจักร CNC  เครื่อง
การรับคนพิการเข้าทำงาน ไม่เคย เคย การทำงานเป็นกะ มี ไม่มี
เคยรับทำงานในตำแหน่ง ช่วงทำงานปกติเริ่มเวลา
จำนวนวันหยุดประจำสัปดาห์  วัน สิ้นสุดเวลา
สวัสดิการทั่วไป (เลือกข้อที่มี) ประกันสังคม ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง ชุดทำงาน เบี้ยขยัน-โบนัส อื่น ๆ (ระบุ)
 
ลักษณะของอาคาร ไม่มีบันใด มีบันได มีลิฟท์ อื่น ๆ
งานบริหาร/ธุรการ
งานผลิต/โรงงาน
ห้องอาหาร/สโมสร
หอพัก (ถ้ามี)
อื่น ๆ
อื่น ๆ
         
 

Untitled Document