Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 ประเมินทักษะคนพิการ
ประเมินทักษะและเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงาน
  ผู้มาใช้บริการจะได้รับการทดสอบและประเมินความรู้ ทักษะและเจตคติก่อนให้บริการ ทั้งในและนอกสถานที่ คนพิการที่มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อม สอดคล้องกับตำแหน่งงาน จะได้รับการบริการจัดหางานทันที ส่วนผู้ที่ยังไม่มีความพร้อม จะได้รับการบริการเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน รวมถึงการฝึกทักษะเพิ่มเติมตามความจำเป็น
  หลังการทดสอบและประเมิน ผู้ใช้บริการบางคนอาจจะมีความต้องการหรือจำเป็นที่จะได้รับการบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการ
ของศูนย์จัดหางานฯ เช่น การปรับสภาพความพิการ การแก้ไขปัญหาความพิการ การศึกษาสายสามัญ การฝึกอาชีพ หรือการขอเบี้ยยังชีพ เป็นต้น ศูนย์จัดหางานฯจะทำการส่งต่อคนเหล่านี้ ไปใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นต่อไป
  ระหว่างการทดสอบและประเมินหรือการฝึกทักษะใดๆเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับหรือไม่สามารถหาที่พักได้ด้วยตนเองศูนย์จัดหางานฯได้จัดให้มีหอพักและอาหารไว้บริการแต่สามารถใช้บริการได้ในระยะเวลาประมาณ ๑-๑๒ สัปดาห์
  ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกทักษะหางานหรือแม้แต่กรณีเริ่มต้นเข้าทำงานในระยะแรกหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเพื่อการเดินทาง อาหาร ค่าที่พักล่วงหน้าหรือซื้อชุดทำงานศูนย์จัดหางานฯได้จัดให้มีกองทุนเล็ก ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถกู้ยืมได้
  ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการจัดหางานส่งต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ศูนย์จัดหางานฯจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นการติดตามผลในสัปดาห์แรกของการทำงาน ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี เพื่อทราบถึงวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการหลังได้รับบริการพร้อมทั้งการพิจารณาถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ครอบครัว นายจ้างเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลผู้แวดล้อมคนพิการ
Untitled Document