Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document Untitled Document
   เมนูหลัก
   สมัครงานคนพิการ
   ประกาศรับสมัครงานคนพิการ
 
 
  -ประเมินทักษะคนพิการ
 
  -ส่งเสริมการประกอบอาชีำพอิสระ
  -บริการสถานประกอบการ
  -การประชาสัมพันธ์
 แหล่งฝึกอาชีพ
   กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
   กระดานฝากข่าว
   อาชีพคนพิการ
 
 
   
   
VDO รายการชาวกรุง ตอน สิทธิและโอกาสคนพิการในการประกอบอาชีพ
VDO รายการลุงแจ่มออนแอร์-เงินภาษีคนพิการ
   
   
 กิจกรรมศูนย์จัดหางาน
 


 
 
  ประกาศสรรพากรภาค ๑ รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสรรพากร ภาค ๑ จำนวน ๑๔ อัตรา เกี่ยวกับการเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ ๑๙ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครส่งใบสมัคร ตาม ๓.๑ พร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยไปรษณีย์ต้องประทับตราภายในวันที่รับสมัคร ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์แนบให้ละเอียดถี่ถ้วน ติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๒๒ ๘๓ ๐๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๕๖๐ ๒๒๘๑ ๕๕๘๗ คุณอัญชลา
วันที่ :   2018-03-27 14:50:19
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/
 


 
 
  รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปของสำนักงานสรรพากรภาค ๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ ๒๖ มีนาคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยไปรษณีย์ต้องประทับตราภายในวันที่รับสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์แนบให้ละเอียดถี่ถ้วน ติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๒๒ ๘๓ ๐๐๕๑-๒ ต่อ ๑๐๕๖๐ ๒๒๘๑ ๕๕๘๗ คุณอัญชลา
วันที่ :   2018-03-27 14:44:55
แหล่งที่มา   :   https://www.facebook.com/jppd.mahatai/

  ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 
 
 • ประกาศสรรพากรภาค ๑
 • ประกาศสรรพากรภาค ๓
 • ประกาศ!เรื่องการรับสมัครงานคนพิการ
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่๓ วันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ประกาศรายชื่อคนพิการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง การเคหะแห่งชาติ
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ ๒
 • ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
 • จัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ
 • การเคหะแห่งชาติ มีความปะสงค์จะรับคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน (ปฎิบัติงาน Call Cen ter ) จำนวน 3 อัตรา
 • ประกาศจากโรงงานยาสูบ เรื่องผลการสอบคัดเลือกคนพิการ
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 รูปภาพถัดไป  รูปภาพท้ายสุด
   
   
  Untitled Document